หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทะเมนชัย

 


ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
        
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน  นายสุภนัย  คำด้วง
        
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน  75
    
จำนวนประชากร  ชาย 186   หญิง 186  รวม 372
    
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ