หมู่ที่ 2 บ้านหนองดู่

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง    ต.ขุย   อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา   30270
    
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน    นางสมจิตร  การบรรจง
    
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน   139
    
จำนวนประชากร     ชาย   264      หญิง   289      รวม   553

อาชีพหลัก      เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ     โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา