กองสวัสดิการสังคม


นางวรรณา สาริโก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววนาลี คงมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณาตยา ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน