งานและบุคลากร

 

สำนักปลัดเทศบาล
          บุคลากรได้แก่ ปลัดเทศบาล-เจ้าพนักงานธุการ-เจ้าหน้าที่บริหารงานทะบียนและบัตร-นิติกร-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน-นักพัฒนาชุมชน-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานบริหาร
- งานนโยบายและแผน
- งานธุรการและประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการและสังคม
- งานเลขานุการของคณะกรรมการเทศบาล
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
- งานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
- งานการเจ้าหน้าที่


กองคลังเทศบาล
          บุคลากรได้แก่ หัวหน้ากองคลัง-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-เจ้าพนักงานพัสดุ-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้-ลูกจ้างประจำ........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน์
- งานจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี
- งานการตีราคาปานกลางที่ดิน
- งานงานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         บุคลากรได้แก่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพและพนักงานรักษาความสะอาด........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานเทศบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาดสาธารณสถาน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- งานดูแลรักษาทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
- งานสัตวแพทย์
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานรักษาพยาบาล
- งานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
 
กองช่างเทศบาล
          บุคลากรได้แก่ นายช่างโยธาเทศบาล-เจ้าพนักงานธุรการ........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานด้านวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมืองและงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานสาธารณะ
- งานการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
- งานควบคุมแนวเขตถนนและที่ดินสาธารณประโยชน์
- งานการเวณคืนและการจัดกิจกรรมที่ดิน
- งานการควบคุมด้านโยธา
- งานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        บุคลากรได้แก่ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
 
กิจการประปา
        บุคลากรได้แก่ เจ้าพนักงานประปา-เจ้าหน้าที่ประปา........งานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานประปา
- งานอื่น ๆ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
 
กองคลังท้องถิ่น
        รายรับ เทศบาลตำบลหนองบัววงมีรายรับ ดังนี้
- หมวดภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- หมวดเงินอุดหนุน
 
        รายจ่าย เทศบาลตำบลหนองบัววงมีรายจ่าย ดังนี้
- รายจ่ายงบกลาง
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- หมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว
- หมวดเงินค่าตอบแทน
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
- หมวดค่าคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุน