ประวัติเทศบาล

 

เทศบาลตำบลหนองบัววง เดิมเป็นสุขภิบาลหนองบัววง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองบัววง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอน 167 หน้า 3853 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526

 

 


ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลหนองบัววง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 พร้อมสุขาภิบาลทั่วประเทศ จำนวน 981 แห่ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด