กองคลัง


นางนันท์นลิน ประกอบผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกรธดา ก้านพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมยุรี อรรถศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายนราศักดิ์ สมอาจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิริรัตน์ แสนสุรวาทิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางวิไลภรณ์ พาแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล โสภาค
ผช.จนท.ธุรการ
นางสาวพรทิพย์ แท่นกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนิตยา จิตรไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกัลยารัตน์ พินันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ