กองคลัง


นางนันท์นลิน ประกอบผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกรธดา ก้านพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมยุรี อรรถศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายนราศักดิ์ สมอาจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิริรัตน์ แสนสุรวาทิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางวิไลภรณ์ พาแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล โสภาค
ผช.จนท.ธุรการ
นางสาวพรทิพย์ แท่นกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
ว่าง
นางสาวจารุวรรณ เจริญศรี
ผู้ดูแลเด็ก