คณะผู้บริหาร


นายชยกฤต ยินดีสุข
นายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 093 - 792 - 8282


นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 064 - 838 - 1426


นายบุญศรี แสนคำ
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 091 - 782 - 0350


นางดวิษา ธนาวร
เลขานุการนายก

เบอร์โทรติดต่อ 099 - 174 - 2428


นายนิพนธ์ แดงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 063 - 054 - 8240หัวหน้าส่วนราชการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
062-396-5651
062-396-5651


นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093 - 525 - 1940


นางนันท์นลิน ประกอบผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
098 - 564 - 5161


นายสังคม ดึดสันโดด
ผู้อำนวยการกองช่าง
083 - 721 - 5259


นางวรรณา สาริโก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
097 - 335 - 7741


นายนรากร เลไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
085 - 766 - 4683


นางวรรณา สาริโก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
097 - 335 - 7741