ประเพณีวัฒนธรรม

 

งานประเพณีท้องถิ่นของชาวลำทะเมนชัยที่สำคัญมีดังนี้
 
1. งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยร่วมกับอำเภอลำทะเมนชัยเพื่อ ให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร
 
2. งานประเพณีวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เทศบาลตำบลหนองบัววงร่วมกับ อำเภอลำทะเมนชัยจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน นำข้าวรวมกัน และจัดกิจกรรมประกวดการละเล่นต่าง ๆ และออกร้านของกลุ่มแม่บ้าน
 
3. งานประเพณีสงกรานต์และงานบวงสรวงศาลหลักเมือง วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การประกวดนางสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ
 
4. งานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดริเวณสถานที่ สาธารณะในเขตเทศบาล
 
5. งานประเพณีวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เพื่อให้ประชาชน ร่วมกิจกรรมกับเทศบาล
 
6. งานประเพณีวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรม และถวายเทียนพรรษา ทุกวัดในเขตเทศบาล ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
7. งานทอดกฐินสามัคคี หลังจากเข้าพรรษาแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับเทศบาล
 
8. งานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรม กับเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
9. งานประเพณีบุญกุ้มเข้าใหญ่ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เทศบาลตำบลหนองบัววงร่วมกับ อำเภอลำทะเมนชัย จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุณคุณของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
 
10. งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อเป็นการร่วมระลึกถึงคุณงามความดี และความกล้าหาญของท้าวสุรนารี (คุณย่าโม)