หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
        
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน  นายณรงค์ เจริญศรี
        
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน    97
    
จำนวนประชากร    ชาย   235     หญิง   233     รวม   468
    
อาชีพหลัก     เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ      โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย