ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

10 มิ.ย. 65 60