ประกาศ-คำสั่ง

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

24 ม.ค. 66 52